سفارش تبلیغ
صبا ویژن

moderiatweb.com

نظر

چهار چیز مانعِ شاد بودنه :

1-زندگی در گذشته

2-نگرانی درمورد آینده

3-مقایسه خودت با دیگران

4-منفی بودن

 پس همیشه سعی کنیم برای موفقیت وشادی در زندگی از این چهار چیز اجتناب کنیم.